Έναρξη της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
ΔΡΑΣΗ 4.2.1.: Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Υποβολές: από 16 Μαΐου μέχρι 18 Αυγούστου 2017

Επιλέξιμοι φορείς: Υφιστάμενες και Υπο ίδρυση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
Ανάπτυξη Αγρών Προϊόντων
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
β) Γάλα.
γ) Αυγά.
δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
ε) Ζωοτροφές.
στ) Δημητριακά.
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
η) Οίνος.
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 600.000,00 €
Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 5.000.000,00 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 50%
ΣΠΟΡΑΔΕΣ 75%

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ