Προγράμματα

Τα επενδυτικά προγράμματα αποτελούν ευκαιρία για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών μιας εταιρείας ή ιδιωτών. Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφόρων επενδυτικών προγραμμάτων. Έχοντας με επιτυχία υλοποιήσει δεκάδες επενδυτικές προτάσεις σε όλη την Ελληνική περιφέρεια, η εταιρεία Ζαχαρίου Αθανάσιος υποστηρίζει με πλήρη επιτυχία όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με τη σύνταξη της μελέτης, την υποβολή του φακέλου αίτησης ένταξης και την παρακολούθηση υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου. Κάθε σύγχρονη επιχείρηση που επιθυμεί να αναπτυχθεί και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της, μπορεί να συμμετέχει σε ένα σύνολο επιδοτούμενων προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων:

1. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, για τη στήριξη των επενδύσεων του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομικής δραστηριότητας.
2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020, με εξειδικευμένες δράσεις για τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των άνεργων και του τουρισμού. ΕΣΠΑ ,
3. Leader – Ο.Π.Α.Α.Χ. – Αγροτουρισμός, για τη δημιουργία σύγχρονων χώρων φιλοξενίας και εστίασης σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.
4. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 για την Ενίσχυση, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, Προστασία περιβάλλοντος, Ανάπτυξη-εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΕΣΠΑ
5. Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στόχος της οποίας είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
6. Διασυνοριακά Προγράμματα INTERREG

Μετάβαση στο περιεχόμενο