Επιδοτούμενα Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.

Χρηματοδότηση Επενδυτικών έργων

Η εταιρεία Ζαχαρίου Αθανάσιος προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις κάθε αντικειμένου, δραστηριότητας και μεγέθους, αλλά και ιδιώτες να χρηματοδοτήσουν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, εντάσσοντας ολοκληρωμένα επενδυτικά έργα στις ισχύουσες διατάξεις προγραμμάτων ανάπτυξης. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, η εταιρείας μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται από το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης και υπαγωγής επενδυτικών έργων σε προγράμματα ανάπτυξης έως και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων, συνοδευόμενη από την καταβολή επιχορηγήσεων. Επιπλέον, κατανοώντας την αναγκαιότητα των εταιρειών για σίγουρες και οικονομικές χρηματοοικονομικές λύσεις, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με σκοπό να οδηγήσουμε τον επιχειρηματία στην υιοθέτηση της ορθής επιχειρηματικής και οικονομικής απόφασης, δίνοντας αποτελεσματικές λύσεις μείωσης κόστους.

Με στόχο την Υπαγωγή Επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους η εταιρεία υποβάλλει προτάσεις σε προγράμματα όπως:

1. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, για τη στήριξη των επενδύσεων του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομικής δραστηριότητας.
2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020, με εξειδικευμένες δράσεις για τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των άνεργων και του τουρισμού. ΕΣΠΑ ,
3. Leader – Ο.Π.Α.Α.Χ. – Αγροτουρισμός, για τη δημιουργία σύγχρονων χώρων φιλοξενίας και εστίασης σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.
4. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 για την Ενίσχυση, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, Προστασία περιβάλλοντος, Ανάπτυξη-εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΕΣΠΑ
5. Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στόχος της οποίας είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
6. Διασυνοριακά Προγράμματα INTERREG

Μετάβαση στο περιεχόμενο