Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 1. 1.    Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

  Στρατηγικός Σχεδιασμός

  • Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού Περιβάλλοντος
  • Ανάλυση SWOT
  • Διατύπωση οράματος – αποστολής
  • Στρατηγικοί στόχοι
  • Άξονες δράσης
  • Εναλλακτικά σενάρια Ανάπτυξης
  • Υπηρεσίες / Προϊόντα
  • Σχέδια δράσης εκσυγχρονισμού

  Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

  • Επιχειρησιακοί Στόχοι
  • Κρίσιμοι Παράγοντες επιτυχίας
  • Δραστηριότητες/υπηρεσίες
  • Οργανωτική Δομή – Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Λειτουργικό Πλαίσιο (Διαδικασίες)
  • Απαιτούμενη υποδομή
  • Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση

   

  Σχεδιασμός Αναπτυξιακής Πολιτικής

  Περιλαμβάνει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση στοχευμένων μελετών αναπτυξιακού σχεδιασμού, για λογαριασμό πελατών του Ιδιωτικού και φορέων του Δημόσιου Τομέα, στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

  • Περιφερειακή, τοπική και αστική ανάπτυξη
  • Κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη
  • Θεσμική προσαρμογή
  • Ευθυγράμμιση τοπικών και κεντρικών οριζόντιων πολιτικών και αξιολόγηση επιπτώσεων πολιτικών
  • Κλαδικές μελέτες
  • Τοπική αγορά εργασίας και απασχόληση